CLB Trikant Roeselare

De VMS wordt begeleid door het Vrij CLB VZW, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare – Tel 051 25 97 00
E-mail: info@clbroeselare.be website: www.clbroeselare.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen.
De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psychisch en sociaal functioneren

Enerzijds is deze begeleiding vraaggestuurd . Dit wil zeggen dat het CLB jongeren en/of hun ouders helpt of begeleidt op vraag van de ouders of de jongere zelf. Het CLB werkt daarbij nauw samen met de school en de leerkrachten bij wie de jongere in klas zit. Zo komt het dat ouders of jongeren ofwel rechtstreeks met hun vragen bij het CLB terecht kunnen ofwel via de school.

Anderzijds zijn er ook een aantal wettelijk verplichte activiteiten, waaraan de ouders, de leerlingen en de school moeten meewerken:

  • de begeleiding van een leerling die spijbelt
  • de medische onderzoeken voor de hele klas
  • gezondheidsmaatregelen om besmettelijke ziekten te voorkomen

Het CLB werkt gratis en is gebonden door het beroepsgeheim.

Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan. Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te kunnen beslissen.

HOE ZIET DE SAMENWERKING TUSSEN DE VMS EN CLB TRIKANT ROESELARE ER PRECIES UIT?

Leerlingbegeleiding in het algemeen heeft een preventieve, educatieve en curatieve opdracht . Deze taken staan niet los van elkaar.

Zo worden bijvoorbeeld door school heel wat preventieprojecten opgestart vanuit de idee dat voorkomen beter is dan genezen. Het is de bedoeling om de jongeren gezond gedrag aan te leren. Het CLB ondersteunt daarbij de school door het informeren van de scholen via de CLB-nieuwsbrief, het aanbieden van achtergrond (info, vraag en antwoord,…) en hulpmiddelen via de CLB-website en het organiseren van terugkomsessies voor de verantwoordelijken van het gezondheidsbeleid op de scholen.

De leerkracht is een belangrijke spilfiguur in de begeleiding van de leerlingen . Hij begeleidt de leerlingen in hun schooltaken en in hun ontwikkeling tot zelfstandige jongeren. Een leerkracht heeft dus vooral een educatieve opdracht . Binnen de grenzen van z’n opdracht kan de leerkracht ook een eerste opvang doen bij probleemsituaties. Leerlingen hebben soms behoefte aan een babbel met een bepaalde leerkracht, in wie ze hun vertrouwen stellen. Die informele vorm van leerlingenbegeleiding is zeer belangrijk.

Daarnaast heeft elke leerkracht ook een signaleringsfunctie: hij/zij wijst, indien nodig, de weg naar de cel leerlingbegeleiding en het CLB. De cel en het CLB staan immers in voor meer gespecialiseerde en gestructureerde vormen van leerlingenbegeleiding. De CLB-medewerker levert daarbij een specifieke bijdrage vanuit ondermeer een multidisciplinaire benadering, een schoolonafhankelijke opstelling en een specifieke deskundigheid op het vlak van leerlingenbegeleiding.

Op de school is er een cel leerlingenbegeleiding voorzien. Dat is een gestructureerd overlegmoment waarop de leerlingbegeleiders, de directie en een CLB-medewerker aanwezig zijn.

In dit overleg wordt het grootste deel van de tijd besteed aan de bespreking van jongeren die op één of andere manier problemen hebben, niet alleen op vlak van schools presteren, maar ook op andere vlakken, zoals gedrag, sociaal, psychologisch, enz. Als uit zo’n bespreking blijkt dat een bijzondere aanpak of begeleiding in de klas nodig is door leerkrachten of leerlingenbegeleiders, of als het zinvol is dat het CLB ingeschakeld wordt om de leerling te begeleiden, worden de nodige afspraken gemaakt. Op dit niveau zijn we vooral curatief bezig.

Indien er tijdens de cel leerlingenbegeleiding complexe problemen besproken worden waar er niet onmiddellijk een pasklaar antwoord voorhanden is, dan voorziet de CLB-medewerker een verdere bespreking met CLB-collega’s tijdens het equipe of teamoverleg op het CLB zelf. Het equipe verbonden aan de VMS bestaat uit 1 psycholoog, 1 pedagoog, 2 psycho-pedagogisch werkers, 2 maatschappelijk werkers, 2 verpleegkundigen en 2 schoolartsen. Dit overleg gaat telkens door op maandagnamiddag.

Naast het nemen van specifieke begeleidingsmaatregelen voor individuele leerlingen of groepen van leerlingen, wordt er tijdens en naast de cel leerlingenbegeleiding ook aan systeembegeleiding gedaan. We werken dit jaar bijvoorbeeld rond de uitwerking van het zorgbeleid op de school.

Op school worden er enkele keren per jaar klassenraden gehouden, waarop de CLB-medewerkers door de school kunnen worden uitgenodigd of waar de CLB-medewerkers zelf het voorstel kunnen doen om aanwezig te zijn. Dit kan ook op vraag van de ouders of de leerling zelf. De aanwezigheid van een CLB-medewerker is vooral zinvol als er oplossingen gezocht moeten worden voor problemen in verband met de schoolloopbaan, leren en studeren en het psycho-sociaal functioneren.